Top Alternatives to BKChem for Windows

BKChem

BKChem Free

Editor to draw molecular diagrams